Tuesday, December 5, 2023
Niz Goenkar
Latest News

Dear Readers, our site was hacked for a while. TWO days back there were 48 attacks on the site.
कातोल्क धर्मांचो खांबो बेंथो सळावो पाप सायब अंथरलो
Saturday - Dec 31, 2022
कातोल्क धर्मांचो खांबो बेंथो सळावो पाप सायब अंथरलो
गंवळीक बाप बेंथो सळावो, जल्मललो बावारिया गांवांथ, आनी जावन आल्सो खर धर्मीक जाका एक नावं पडलेलें “गोड'स रोटवेइलेर”, जाणें संवसाराक ओज्यापायललो, आपलो राजिनामो दिवून तो आयज सण्वारादीस ह्या संवसाराक पाट करून समिया सर्शीं पर्तून घेलो. ताची पिराय जावन आसा ९५. संवसारांत सगल्यां वन चड जियेललो गंवळीक बाप बेंतो जावन आल्सो. वातिकानान अशें कळीत केलें “आंकां दूख बग्ता संवसाराक आनी सोमेसत कातोल्कांक कोळीत कोरुंक की सोमेसतांच्या मोगाचो गंवळीक बाप बेंतो सोळावो ह्या सवन्साराक अंतरलो आयज.” आजून मर्नांचें काराण कळुंक नां तें उपरांत वातिकान गोमयतेले अशें ताणीं फुडें सांगलें.
 
बेंतो सळावो गंवळीक बापान आमची इग्रज माता सांभावलेली आपल्या खोडेगानट पावलानी तो आयज आमकां नां जावन घेलो. ताची आमकां चड गरज आसली आनी सोमियान ताका वेलो आपल्या सर्शीं. आयज सगले कातोल्क संवसाराक शिंपडलेले आसा ते आपलीं दुखां गळयतात गंवळीक बापा पास्सून. ताणें कडक पावलां मारलेलीं सयतानांच्या नाडबुधिनीं चल्तेल्यां आड, चड करून जे पाद्री आनी धर्मीक अधिकारी माग-तालेत दील रावंक “गेय” लग्नां वेर, तांचेर गंवळीक बापान बेंतान कडक शिसत दवरलेली आनी सोमियांच्या कायद्यां आड वचंक दीवंक नासलें.
 
गंवळीक बापा बेंताची कूड वातिकानांत दवर्तेली पर्जेचे भेटेक आनी उपरांक एक खाल्तें मरण जातलें, जशें गंवळीक बापान मागलां ल्हानपणांत करुंक. ताच्या ओत-म्यांक सवसत्काय मेळंव आनी वयर सर्गार थावन तो आपले गंवळीक पर्जे पास्सत मागूं, सोयतानांच्या ताळण्यांतली “निवारुंक आंकां समेसत काथोल्कांक”.

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields