Friday, June 9, 2023
Niz Goenkar
Latest News

4 पुलिसांनी वकिलाचेर शारिरीक हल्लो केल्ल्यान निलंबीत केल्ले पुलीस
Wednesday - Dec 14, 2022
पोणजे: वकील गजानन सावंटाचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंदी गोंयच्या पुलिसांनी मंगळारा पोर्व्हरीम पुलीस स्टेशनाचेर जोडिल्ले चार पुलीस निलंबीत केले. ह्या प्रकरणांत गोंयच्या पुलिसांनी निश्क्रीय केल्ल्या आरोपांत व्हड प्रमाणांत वकीलांनी निशेध केल्ल्या एका दिसा ही कारवाय जाली. रिबांडरांतल्या गुन्यांव शाखा कार्यालया भायर तांणी जमून ह्या हल्ल्यांत आस्पाव आशिल्ल्या आरोपी पुलिसांक निलंबीत करपाची आनी अटक करपाची मागणी केली. उपरांत एका शिश्टमंडळाकय मागणी प्रमाण मुख्यमंत्री प्रॉमोड सावंत हिका मेळ्ळी.
 
तशेंच, पुलीस महासंचालक जसपल सिंग हांणी ह्या प्रकरणाचेर नितळ आनी निपक्षपाती चवकशीची विनंती करपी पुलीस महासंचालक जसपल सिंगाक मेळ्ळे, कारण वकिलांनी पुलीस अटक करपाचो दबाव आसा. गोंयांतल्या मुंबयच्या उच्च न्यायालयान बिरेस्तारा सुना सुनावणी खातीर गजानन सावंताचेर जाल्ल्या मारपेटा संबंदी सुओ मोटू पिल म्हणून ह्या प्रकरणाची वळेरी दिल्या.
 
गोंयच्या उच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनान उच्च न्यायालयांत ह्या प्रकरणाचो उल्लेख केल्लो. निलंबीत पुलिस अशे आसात: मुखेली हवालदार संतीप पाराब, पुलीस हवालदार महादेव नायक आनी अमरुत नग्वेकर, आनी पुलिस हवालदार (ड्रायव्हर) मार्कस गोम्स. गुन्यांव फांटो ह्या विशिश्ट प्रकरणाचीय म्हायती हेर दोन जोडिल्लीं प्रकरणां म्हणून करता, जीं पयलीं पोर्व्हरीम पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्लीं.
 
एका पुलीसाचेर हल्लो केल्ल्याचो आनी हेर पुलिसांक आपलीं कामां सोडपाक आडमेळीं हाडिल्ल्यान टिविमाच्या गजानन सावंता आड फायरान फाटल्या सप्तकांत पोर्व्हरीम पुलिसांनी वकिलाचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप केल्ल्या तीन पुलिसांनी आनी हेरांनी खून करपाचो यत्न केल्ल्यान आनीक एक एफआयआर नोंद केलो.
 
आयतारा पोर्व्हरीमांत ही घडणूक घडिल्ली आनी थंय पुलिसांनी अपार्टमेंटाच्या प्रस्नाचेर संकश्टाच्या कॉलाक हाजर आशिल्ले. तशेंच सपाट प्रकरणाच्या संबंदांत पुलिसांनी तीन लोकां आड एफआयआर नोंद केला. तिसरी केसूय गुन्यांव शाखेंत हस्तांतरीत केल्या.
 
पयलो एफआयआर सेंडीप पॅराब हांणी दाखल केल्ले कागाळीचेर आदारीत नोंद केल्लो. दुसरो एफआयआर वकिलाच्या बायलेन दाखल केल्ले कागाळीचेर आदारीत नोंद केल्लो, थंय तिणें आरोप केल्ल्याचो आरोप आसा की, अपार्टमेंट प्रस्नाचेर आपल्या ग्राहकाक मेळपाक वतना पुलिसांनी आपल्या घोवाचेर हल्लो केलो असो आरोप केलो.

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields