Friday, June 21, 2024
Niz Goenkar
Latest News

Popai Sor Marteleank Bhorvanso Dita? – Bor: Lino Dourado
Thursday - Dec 1, 2022
Popai Sor Marteleank Bhorvanso Dita? – Bor: Lino Dourado
Dor Sukrar, UK-che desant vosti korun ravpi Fatordecho RJ Roque Vaz, Konkani kantaram, kovita, lekh ani her sabar Goeank lagu zatelim borpam, Europe-acho vell sanjechea 6-8 meren KULF - Konkani Uloi London Fuloi, Southampton Awaaz FM 99.8 radiocher sador korta. He Konkani kariavollint Goenche namnechie sompadok, Sahitik Puroskar jikhpi boroinnar ani kovi vanttekar zaun, amchi bhas sonvsarbhor ximpodlele Goenkaramxim pavoitat. Sabar zann ani hanv pasun segit don horam moujechi kariavoll dor Sukrara chukoinastonam ‘Face Book’-ar LIVE polletam.
 
Pattlo Sukrar Novembr 18 ver, KULF kariavollint prostut kel’lem poilech pavtti hanvem ek kantar aikolem. Kantarachem nanv POPAI ani gavpi Blena Faia. Gavpian borem gailem ani ‘Popai’ kitli pasun vokhdi gunn dita tem gitantlean iskuttaun sanglem. Popai pananchem udok korun piyelear, ‘dengue’ zor boro korta. Kakoi ani ‘cholesterol’ tabeant dovrunk popai ek boro upai. Popai khaun sakor, kankr ani figdachem duens niontronnacher haddunk zata ani popaiechio bio soro martoleanchem figdachi nikrob kaddta.
 
Adlim orthabhorit kantaram ani sorgest zal’le Konknni gayokanchi vhoddvik uloita kivam boroita titlich thoddi zatli. Redwood City, California thaun Savio Rodrigues zalear, Agosto Rodrigues Wayzata, Minnesota USA thaun, adlea kantoristanchim kantaram Face Book-ar LIVE gaun, sonvsarbhor Konknni mogiank dhaddos kortat. Ani ‘Pornnem Kantaranchi Kariavoll’, Radio Goa@Curca dot com-acher, Alberto Cardoso, dor Aitara sanjechea 8.30 horar, LIVE Konknni kantaram vitraita tim umedin aikotanam, adlea Ponnjechie ‘Emisora’-cho ugddas korta. Thoddim bhov 70 vorsam pattlim kantaram jim hanvem poilim aikunk naslim tim, voilea Konknni songit-kantaram mogiam koddchean, hanv aikotam ani mhoje bhoxen zaite asat aikopi ani dhados zatle. Adlea kantaramni zaitem xikonn melltalem ani mellta. Ani Popai amkam Vitamin C dita tie toren, Joe Luisan boroilolea kantarantlean, amkam popai folacho faido mellta
 
POPAI kantara vixim mhaka kiteak boroun dislem? Kantar borovpi Joe Luis-an khol niall ani popaiecho vokhdit gunn ani faido kitlo pasun asta tem hanga thoim vachun ani sodpus korun kantar boroilam. Ami folam khatat, punn; ochuk (certain) follam amkam kitlem pustik (nutritious) dita ani kaim duensak borem korta tem ami nennant. Poilim hanv noklo aslom. Popaiecho bio soro martoleanchem figd borem korta mhunn. POPAI kantar aikolea uprant maka gomlem. CHEERS!

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields