Saturday, April 13, 2024
Niz Goenkar
Latest News

मार्गा कुशिक कोचरो गालथेल्या हॉटेलकरक 25 ओजार धोंड
Wednesday - Nov 30, 2022
कोंगोट्टी: गांवांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा मुखार रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्यान कोंगॉटे पंचायतीन हॉटेलधारकाक `25 हजार दंड घाला. उपलब्ध म्हायती प्रमाण काळगुटांतल्या पोरन्या पेट्रोल पंपा मुखार एका मनशान कोयर उडोवपाची म्हायती कोयर कंत्राटदारान पंचायतीक दिली. ते प्रमाण पंचायतीन प्रस्नांतल्या हॉटेलदाराक आपयलो. उपरांत हॉटेलदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी हो वाठार निवळ केलो आनी `25,000 दंड घालो.

पंचायती आपल्या अधिकारक्षेत्रांत कोयर एकठांय करपा खातीर म्हयन्याक `15 लाख खर्च करता अशें कलंगूट सरपंच जोसेफ सेक्वेरा हांणी सांगलें आनी दारांत येवपी कामगारांक सहकार दिवन कोयर दिवपाचें आवाहन थंयच्या रहिवाशांनी केलां. “आमी गांव कोयरमुक्त करपाचो आसा आनी हॉटेलकार सयत सगळ्यांनी रस्त्या कुशीक कोयर उडोवचो न्हय अशी विनंती करतां. आमकां फोन करात आमचो कामगार तुमच्या घरांत कोयर एकठांय करपाक येतलो अशें सेक्वेरा हांणी सांगलें.

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields