Saturday, April 13, 2024
Niz Goenkar
Latest News

ऊर्जा उद्याना खातीर मेळिल्ले जमनीचेर ‘स्क्रीन केल्लो मिश्र कोयर’ उडोवपाचो निशेध
Thursday - Nov 24, 2022
मोडगांवः काळे मास्क घालून मोडगांव आनी फातोर्डा हांगाच्या रहिवाशांनी सोमारा मौन निशेध केलो आनी ओपिनियन पोल स्क्वेरा लागसार गोंय उर्जा उदरगत प्राधिकरणान (गेडा) उर्जा उद्याना खातीर मेळयल्ले जमनीचेर ‘स्क्रीन केल्लो मिक्स कोयर’ उडयला असो आरोप अधिकार् यांनी केलो जड कोयर उडोवपाच्या निमतान फातोर्डा हांगा.

गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ आनी मोडगांव नगरपालिके कडल्यान निर्माण जाल्लो असो धोको थांबवपा खातीर बॅनर हातांत घेवन निदर्शकांनी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. ह्या सुवातेर स्क्रीनींग केल्लो मिश्र कोयर उडोवपाक लागून वाठारांत रावपी लोकांक सोंसपा सारकी दुर्गंधी येवपाक लागल्या असो दावो तांणी केला.

“आमी हो मौन निशेध ह्या सुवातेर स्क्रीनींग केल्लो मिश्र कोयर जड असो दावो करून केलो. नागरी कुडीन ताचेर फकत २० सेंमी. हो वाठार दुर्गंधी आसा. कोयर उडोवचे पयलीं ताची चांचणी करपाची प्रार्थना करपी याचिके वरवीं उच्च न्यायालयाचें लक्ष आमी ओडपाक सोदतात. अधिकारी म्हणटात तो जड कोयर, आमी जड कोयराची व्याख्या हाडली, जी स्पश्टपणान सांगता की जड पदार्थांचो वर्गीकरण असो करतात जो कसलेंच म्हत्वाचें भौतिक, रसायनीक वा जैविक रुपांतर करिना आनी ताचे वांगडा हेर प्रकारच्या पदार्थांचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा तो संपर्कांत येता. पूण हांगा आमी पळयतात तें विटो, काँक्रीट, हार्डकोर आनी गंभीर साहित्य अशें आंदोलकांनी सांगलें.

दोन दशकां आदीं एसजीपीडीए मैदानाचेर उडयल्लो असो ‘जड कोयर’ अशें म्हण्टात तो चिखलान समांतर करपाक कोटी रुपया खर्च जाले तरी अजूनय कसो वापरूंक मेळना हाचो उगडास एमएमसीचो आदलो अध्यक्ष साविओ कोटीन्होन केलो. एसजीपीडीएचे जमनीचे उदरगतीचे काम तीन वर्सां आदीं एका कंत्राटदाराक दिल्ले, पूण अस्थीर जमनीक लागून काम करपाक मेळना; आनी ताका लागून कोट्यांनी अतिरिक्त अर्थीक भार घालून फावंडेशनाची नवी रचना करची पडटा. ‘जड’ करून परतून मेळयल्ल्या जमनीचो हो उपरांतचो परिणाम अशें तांणी सांगलें.

सोनसोड्डो दायज कोयराच्या संदर्भांत चालू आशिल्ल्या प्रकरणाच्या संदर्भांत निदर्शकांनी याचिका पत्राचेर स्वाक्षरी केली आनी ती उच्च न्यायालयांत दवरपाची शक्यताय आसा. गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ आनी मारगांव नगरपालिका सयत संबंदीत अधिकारी उच्च न्यायालयान जारी केल्ल्या निर्देशाचो फावो तो फायदो घेतात असो आरोप तांणी केला 2023 वर्सा.

मजेची गजाल म्हणल्यार एमएमसीचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना हांव हे सुवातेर तपासणी करतलों अशें सांगलें. म्हज्या सहकारी काउन्सिलरान म्हाका सांगलें की हो वाठार दुर्गंधी आसा. आमी सगळे मेळून समस्याचेर उपाय सोदून काडचो पडटलो. एमएमसीन फावो ती परवानगी घेवन तो उडयला.”

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields