Saturday, April 13, 2024
Niz Goenkar
Latest News

साल न्हंय ८०-९० दिसां भितर निवळ करूं येता
Thursday - Nov 24, 2022
मोडगांव: साल न्हंय निवळ करपाची मोहीम चालू दवरून बेनौलीमचो आमदार व्हेंझी व्हिएगासान आतां हायड्रोलिक्स आनी उदका स्त्रोत तज्ञ आनी सल्लागार हांचे कडेन संपर्क सादला, जो दिल्ली जल मंडळा कडेन संबंदीत आसा. साल कसो निवळ करचो हाचेर सुचोवणी म्हणून सल्लागार अंकीत श्रीवास्तव हांचे विचार व्हिएगासान मागतात.

खरेबंद लागसारच्या साळ न्हंयेक भेट दिल्या उपरांत, जंय विएगासान हालींच गोंयच्या गटार आनी मुळावी बांदावळ उदरगत म्हामंडळ ऑफ गोवा लिमिटेड (एसआयडीसीजीएल) वेवस्थापकीय संचालक हांचे वांगडा उदका कुडीची तपासणी केल्या उपरांत श्रीवास्तवान सांगलें, दूषित न्हंय निवळ करपाक 80 ते 90 दिसां मदीं वेळ लागतलो. “आमी ह्या सुवातेर भेट दिल्या आनी ताचो विस्तार पळयल्यार उदकाचें प्रमाण चड नाशिल्ल्यान तें चड कठीण दिसना. तें करपाक योग्य तंत्रगिन्यान आसात आनी आमी दिल्लींतल्या ‘सिटी ऑफ लेक्स’ प्रकल्पा संबंदीं केलां; राष्ट्रीय पाचवी न्यायाधिकरणाच्या मापदंडा प्रमाण उपचार 35 वेगवेगळ्या सुवातींनी दिल्ले आनी हेर 15 ते 20 सुवातींनी काम चालू आसा. चडांत चड 80 ते 90 दीस साळ निवळ करपाक लागूं येतात अशें तांणी सांगलें.

सल्लागारान स्पश्ट केलें, “हें रसायनीक आनी भौतिक आदारीत उपचाराचें संयोजन, एनजीटी मापदंड आनी कांय पोशक तत्वां काडपाच्यो पद्दती, जाका लागून कांय रसायनां जाय पडूं येतात पूण तीं रसायनां फॉस्फेट काडपाक फिटकिरी वापरपा सारके शेंकड्यांनी वर्सां वापरतात. पर्यावरणाक अनुकूल रसायनां आनी जैविक प्रणाली आसात आनी ह्या प्रणालींचो मेळ काम करतलो. तो स्थळा खातीर विशिश्ट आसचो पडटा आनी सहजपणान करूं येता. परंपरीक पद्दती परस उण्यांत उणो 50% खर्च उणो जातलो.”

श्रीवास्तवान फुडें सांगलें, विकेंद्रीत उपचार पद्दत साल न्हंय खातीर सगळ्यांत बरी थारतली. “न्हंयच्या तळाक आशिल्लो हायसिंथ आनी गाळ काडप रोखडेंच करूं येता. दोन पद्दती आसात, एक म्हणल्यार मुळावी बांदावळ बांदप, जी खर्चीक आसता आनी तातूंत खूब काँक्रीट वापरतात जी गोंय सारकिल्ल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत करपाक फावना. दुसरी शिफारस केल्ली पद्दत म्हळ्यार राज्यभरांत ल्हान उपचार युनिट आशिल्ल्या उपचाराचो विकेंद्रीत प्रकार वापरप. हे पद्दतींतल्यान मेळपी निवळ उदक परतून वापरूं येता अशें श्रीवास्तवान सांगलें.

मजगतीं, विएगासान गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचे वांगडी सचीव आनी पर्यावरण मंत्री हांचेर खर टिका करतना दोगांयक काडून उडोवपाची मागणी परतून सांगली.

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields