Monday, October 2, 2023
Niz Goenkar
Latest News

गोंय - घटक राज्य - कवी : मनोज नरेंद्र कामत (फोंडें - गोंय )
Thursday - Jun 1, 2023
गोंय - घटक राज्य - कवी : मनोज नरेंद्र कामत (फोंडें - गोंय )
गोंय म्हजें सैमाचे
सोबितकायेन फुल्लेलें
गोंय म्हजें गोंयकाराच्या
म्होवाळ उतरान भल्लेलें
देवळां, इगर्जांनी
एकवटान सोबलेलें
दर्यावेळो नकसूद- रेखीव
माडांनी भरलेलें
फुलां, फळां ,कुळागरां
 
आमीच आतां राखूंक जाय
दोंगर, देगणां आनी न्हयो
आमीच आतां जपूंक जाय
कोंकणी भाशेचो मोग
काळजांतल्यान करतले
कोंकणीचे उदरगतीक
पोटतिडकीन वावुरतले
भाशेवांगडाच संस्कृताय
पुरायपणान राखतले
 
गांवचें गांवपण
संकश्टांनी सामाळटले
सर्द आनी वांयगण
शेतान म्हाका रोवपाक जाय
एकान एक गांवकाराक
उंचेलें शिकप दिवपाक जाय
वारीं येतलीं परततलीं
व्हडें म्हजें बुडचें ना
कोंकणी भाशेची केन्नाच
नसांय कोणाक जावची ना
सुटके झुजाऱ्यांचें कश्ट- रगत
म्हजे भुयेर व्हांवलां
 
गोंय आनी कोंकणीचें
पवित्र कार्य घडत रावलां
घटकराज्य दीस आयचो
सदांच उगडासांत उरतलो
इतिहासाच्या पानांचेर
भांगरा उतरान पर्जळटलो
तरणाट्यांनीं येवन मुखार
गोंयाखातीर वावुरचें
गोंयकार आनी कोंकणी भाशेक
संवसाराचेर पावोवचें

Back
Comments (3)
Viraj Prabhudessai
Friday - Jun 2, 2023
Jitle sobit aamchen goyn, titlench sobit tujen kavan
Y. B. Sutar
Friday - Jun 2, 2023
सैमाचो सांबाळ करपाक एक जायात
Urmila Lolayekar
Friday - Jun 2, 2023
सारके मनोज बाब,फकत भाषेनच न्हय तर गोंयच्या मातये बरोबर इमान राखून गोंयकारपण जपूक जाय...हीच खरी परबी. सुंदर बरयला
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields